පිටු-බැනරය
  • බෙලෝන් යන්ත්‍රෝපකරණ සමාගම ඉදිරිපත් කිරීම
  • HY Bevel Gears සහ Hypoid Gear (M0.5-M30)
  • MH සිලින්ඩරාකාර ගියර් සහ ගියර් පෙට්ටි (M1-M30)
  • XS කුඩා සිලින්ඩරාකාර ගියර් (M0.3-M3)
  • HB බිග් සිලින්ඩර් ගියර් සහ බෙවල් ගියර් (M3-M45)