පිටු-බැනරය

ට්රැක්ටර් ස්පර් ගියර්ස්

හෙලිකල් Gearshaft

හෙලිකල් ගියර් මෝටර් ගියර් ෂාෆ්ට්

16mncr5 Helical Gearshaft සහ Helical Gear

Sprial Bevel Gear

හයිපොයිඩ් ගියර්ස්

ඉහළ නිරවද්‍යතාවයකින් යුත් Iso5 ගියර් හයිපොයිඩ් ඇඹරීම

හයිපොයිඩ් ගියර් කට්ටලය

හයිපොයිඩ් ගියර් පෙට්ටිය සඳහා කි.මී. ශ්‍රේණියේ හයිපොයිඩ් ගියර්

රාක්ක සහ පිනියන්

හෙලික්ස් කෝණය අංශක 44 මුදු ගියර්

හෙලික්සීය ට්රැක්ටර් ගියර් රැවුල කැපීම