පිටු-බැනරය

ඇඹරීම

ස්පර් ගියර් ඇඹරීම

හෙලිකල් ගියර් ඇඹරීම

නූල් ඇඹරීම

OD ඇඹරීම

මතුපිට ඇඹරීම

සිලින්ඩරාකාර ඇඹරීම

සර්පිලාකාර බෙල් ආම්පන්න ඇඹරීම

හොබිං

සර්පිලාකාර කෝණය 45° හෙලිකල් ගියර් හොබිං

වම් අත හෝ දකුණු අත හෙලිකල් ගියර් හොබිං

Worm Wheel Hobbing

Hobbing Spline Shaft

ඇඹරීම

සෘජු බෙවල් ගියර් ඇඹරීම

Spiral Bevel Gear Milling

හයිපොයිඩ් බෙවල් ගියර් ඇඹරීම

හයිපොයිඩ් ගියර් ඇඹරීම

Crown Bevel Gear Milling

Crown Wheel Milling

Worm Shaft Milling

304 පැල්ලම් වානේ කෙළින්ම බෙවල් ගියර් ඇඹරීම

පණුවා පතුවළ නිස්සාරණය කිරීම

විකාශනය / හැඩගැස්වීම

එක් ගියර් ස්පර් ගියර් ප්ලස් හෙලිකල් ගියර් බ්‍රෝච් කිරීම

අභ්යන්තර ගියර් හැඩගැන්වීම

අභ්‍යන්තර ගියර් විකාශනය

අභ්‍යන්තර ස්ප්ලයින් බ්‍රෝච් කිරීම

ස්කීවිං

ස්කීවිං අභ්‍යන්තර ආම්පන්න

හෙලිකල් ගියර් බල ස්කීවිං

හෙලික්සීය මුදු ගියර් නිවාස සඳහා බල ස්කීවිං

ව්යාජය

රෝල් ෆෝජිං

මොඩියුල ව්යාජය

ගියර් පරීක්ෂණ වීඩියෝ

හයිපොයිඩ් ගියර් ධාවන පරීක්ෂණය

Spiral Bevel Gear Backlash සහ Mating Test

හිරු ගියර් නිරවද්‍යතා පරීක්ෂණය

Worm Gear Mating පරීක්ෂණය

අභ්‍යන්තර ගියර් නිරවද්‍යතා පරීක්ෂණය

චුම්බක අංශු පරීක්ෂාව

බෙවල් ගියර් ලැප් කිරීම සඳහා දැල් කිරීමේ පරීක්ෂණය

මතුපිට ධාවන පරීක්ෂණය

spline shaft runout පරීක්ෂණය

තාප සංග්‍රහ වීඩියෝ

ඉහළ සංඛ්යාත නිවාදැමීම

ගියර් නයිට්‍රයිඩින්

වැකුම් ගියර් කාබුරේසිං