පිටු-බැනරය

තත්ත්ව සහතිකය සහ පේටන්ට් බලපත්‍ර

සිලින්ඩරාකාර ගියර් පේටන්ට් බලපත්ර
පේටන්ට් බලපත්ර

සහතික සහ ගෞරව

සහතිකය
ගෞරවය